Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de înregistrare - formular, bifată la pct. 4 – radiere, cu indicarea motivului radierii;

  NOTA: Art. 21, art. 27 și art. 33 din OUG nr. 44/2008: Cererea  de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

  Art. 120 din Legea nr. 265/2022: (1) Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul să ceară judecătoriei, în cazul profesioniştilor persoane fizice, şi tribunalului/tribunalului specializat, în cazul profesioniştilor persoane juridice, radierea înregistrării generatoare de prejudicii şi, după caz, repunerea în situaţia anterioară, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia.
  (2) Cererea se depune la oficiul registrului comerţului în care este înregistrat profesionistul şi despre aceasta se face menţiune în registrul comerţului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează cererea judecătoriei, tribunalului/tribunalului specializat în a cărui rază teritorială se află sediul profesionistului, iar în cazul sucursalei înfiinţate în alt judeţ, la cererea persoanei juridice prejudiciate, la tribunalul/tribunalul specializat din judeţul în care îşi are sediul sucursala.
  (3) Instanţa se pronunţă asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerţului şi a profesionistului.
  (4) Hotărârea judecătorească de soluţionare a cererii poate fi atacată numai cu apel, iar termenul de apel curge de la pronunţare, pentru părţile prezente, şi de la comunicare, pentru părţile lipsă.
  (5) Oficiul registrului comerţului va efectua radierea şi va publica hotărârea judecătorească definitivă în Buletin. În acest scop, instanţa va comunica oficiului registrului comerţului hotărârea judecătorească rămasă definitivă.

 2. Documentul care atestă motivul radierii;

  • În cazul radierii întreprinderii familiale, se va ataşa actul adiţional la acordul de constituire, din care să rezulte că mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia, ori documentele din care să rezulte că mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii se retrag din întreprindere.
  • În cazul decesului persoanei fizice autorizate sau al întreprinzătorului titular al întreprinderii individuale ori a mai mult de jumătate din membrii întreprinderii familiale, se va/vor ataşa certificatul/certificatele de deces în copie certificată de parte.
  • Hotărârea judecătorească privind radierea formei de organizare.
 3. Dacă este cazul, dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;

Notă

 • Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere.
 • Conform dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului,  înregistrarea în registrul comerţului se face în baza încheierii registratorului  prin care se soluţionează cererile de înregistrare, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate. Încheierea registratorului este executorie, dacă legea nu prevede altfel.
 • Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, iar la solicitarea părții sau a reprezentantului acesteia se organizează audiență publică (Procedura în fața registratorului).
 • Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare înregistrare (Art. 77 din Legea nr. 265/2022).
 • Încheierea registratorului privind radierea unei PFA/II/IF se publică în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC) și poate fi vizualizată, gratuit, prin accesarea portalului de servicii online al ONRC.
 • Împotriva încheierii registratorului solicitantul poate face plângere – detalii.
 • Prin intermediul compartimentelor de asistenţă din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se acordă, la cerere, servicii de asistență – detalii.
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc.ro, secțiunea „Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro rubrica "Formulare offline RC/RBR" și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul profesional al acestora, personal sau prin împuternicit.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, se semnează cu semnătură electronică calificată - detalii.
 • În cazul în care înscrisurile care se depun în susţinerea cererilor de înregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de către notari publici sau avocaţi, aceştia pot transmite oficiilor registrului comerţului prin mijloace electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de înregistrare şi înscrisurile care le însoţesc, cu semnătură electronică calificată, aceştia atestând identitatea solicitantului înregistrării.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.
 • Declaraţiile pe propria răspundere care se depun, potrivit legii, în susţinerea cererii de înregistrare pot avea formă de înscris sub semnătură privată şi pot fi depuse la oficiul registrului comerţului sau transmise prin servicii de poştă, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată.
 • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică în calitate de titular al PFA/II/IF.
 • Documentele depuse în susţinerea cererilor de înregistrare se redactează în limba română. Solicitanţii înregistrării sau persoanele înregistrate în registrul comerţului pot depune documentele în susţinerea cererilor de înregistrare redactate în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ai căror cetăţeni sunt, însoţite de traduceri în limba română, realizate de un traducător autorizat – detalii.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a   solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Eliberare acte – detalii.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
DIZOLVĂRI/LICHIDĂRI/RADIERI - persoane fizice
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.