Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Februarie 2023

portal

 

ÎNREGISTRARE PERSOANE FIZICE (PFA, II ȘI IF)

 

Acțiuni prealabile
- Firma constituie un element obligatoriu de identificare si individualizare a profesioniștilor persoane fizice autorizate/Întreprinderi individuale/ Întreprinderi familiale. Firma este, după caz, numele de stare civila, respectiv denumirea sub care PFA/ II/ IF își desfășoară activitatea si care îl deosebește de orice alt profesionist înregistrat în registrul comerțului. Verificarea si rezervarea firmei se realizează la nivel național, ca o operațiune prealabilă înmatriculării.
- Cererea de rezervare denumire firma se depune la oricare dintre oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, direct la ghiseu, prin corespondenta (poștă, curier), prin poșta electronică sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC https://portal.onrc.ro
- Formalitățile aferente se găsesc
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/verificare-si-rezervare-pfa-ii-if
- Dovada de rezervare denumire firma se eliberează în aceeași zi în care s-a depus cererea, cel târziu în ziua următoare depunerii acesteia.
- Refuzul rezervării denumirii poate fi atacat odată cu soluția dată la cererea de înregistrare

 

Pasul următor
- Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii a persoanei fizice autorizate PFA/întreprinderii individuale II/ întreprinderii familiale IF se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediu profesional, direct la ghișeu, prin corespondență(poștă/curier) ,prin poșta electronică sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC
https://portal.onrc.ro
- Formalitățile aferente înmatriculării pot fi accesate la
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice

 

Soluționarea cererilor:
- Înregistrarea în registrul comerțului a PFA, II si IF se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate prin Decizie a directorului general al ONRC.
- Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoane; desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz.
- Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun.
- Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
- Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audienţă publică pentru susţinerea şi soluţionarea cererii.( pentru efectuarea programărilor pentru audientă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro)

 

Servicii de asitență:
- Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.

 

Acte normative de referință:
- Legea nr. 26/1990 - privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 359/2004 - privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
- O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare;

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.