Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Octombrie 2020

portal

 

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată în România de o firmă cu sediul în străinătate sau de un grup european de interes economic

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.

Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.

În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

În situaţia în care, prin excepţie, denumirea sucursalei este diferită de cea a persoanei juridice din străinătate, denumirea sucursalei va fi urmată de indicarea firmei şi persoanei juridice respective, precum şi de cuvântul "sucursală".

Firma sucursalei din România a unei societăţi străine va trebui să cuprindă şi menţiunea sediului principal din străinătate.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
 4. Hotărârea organului statutar competent privind înfiinţarea sucursalei prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala - detalii;
 5. Actul constitutiv şi statutul profesionistului din străinătate dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 6. Actul de împuternicire a reprezentantului sucursalei, dacă acesta nu a fost numit prin hotărârea organului statutar competent (copie tradusă şi legalizată) - detalii;
 7. Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (copii) - detalii;
 8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social (procedura înregistrării documentului se derulează prin intermediul oficiului registrului comerțului) - copie - detalii. În cazul în care societatea prezintă un document înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedura nu se mai aplică;
 9. În cazul sucursalelor profesioniştilor din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din străinătate, aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea statului membru care guvernează profesionistul din străinătate;
 10. În cazul sucursalelor profesioniştilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spaţiului Economic European, documente care să ateste sediul social al profesionistului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informaţii nu sunt în documentele prevăzute în actul constitutiv şi statutul profesionistului din străinătate, precum şi documentele contabile ale agentului economic din străinătate, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazurilor în care legea profesionistului din străinătate prevede reglementări echivalente cu cele din UE;
 11. Certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;
 12. Dacă este cazul, se înregistrează menţiuni referitoare la:
  • deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă privind pe profesionistul din străinătate;
  • dizolvarea societăţii din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;
  • închiderea sucursalei;
 13. Notificarea transmisă Băncii Naţionale a României de către autoritatea din statul membru de origine în cazul sucursalei unei instituţii de credit, conform prevederilor art. 48 din O.G. nr. 99/2006;
 14. Autorizarea Băncii Naţionale a României pentru înfiinţarea sucursalei în cazul instituţiilor de credit cu sediul în state terţe, conform art. 67 din O.G. nr. 99/2006;
 15. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala şi după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
 16. Declaraţiile pe propria răspundere date de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original şi, după caz, în copii traduse şi legalizate) - detalii;
 17. Specimenele de semnătură ale împuterniciţilor sucursalei (original) - detalii;
 18. Dacă este cazul:
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
  • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 19. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale - detalii:

Notă:

 • Dacă un profesionist cu sediul în străinătate înfiinţează mai multe sucursale în ţară, documentele menţionate mai sus se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea profesionistului; în registrul comerţului unde sunt înregistrate celelalte sucursale precizându-se registrul prin care se asigură formalităţile de publicitate.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

 

*

*               *

 

 • Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.
 • Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul sucursala la care se efectuează publicitatea legală, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul acesteia se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe rezoluţia de înregistrare a sucursalei.
 • Modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.