Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Mai 2021

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată de o societate cu sediul în România

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi rezervarea denumirii firmei.

NOTA:

 • Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.
 • În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

 Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau după caz, decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care  a fost înființată sucursala care trebuie să cuprindă sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala și limita mandatului acordat, (în original) - detalii;
 4. Dovada privind sediul sucursalei - detalii;
 5. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi, atestate de avocat, în formă autentică sau în original cu dată certă - detalii;
 6. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
 7. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (original) - detalii;
 8. Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, în copie certificată de parte;
 9. Informaţiile din cazierul fiscal pentru persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, în original - detalii;
 10. Informaţii privind datele de identificare, reprezentanţii legali şi starea persoanei juridice care înființează sucursala, obţinute prin grija personalului ORCT, din oficiu;
 11. Dacă este cazul:
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
  • avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular - tip - original) - detalii;
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detalii;
 12. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă:

 • Informaţiile din cazierul fiscal pentru persoanele împuternicite să reprezinte sucursala sunt obținute de ORCT, din oficiu, de la ANAF.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

*

*               *

 1. Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.
 2. Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul persoana juridică care a înfiinţat-o, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza notificării transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, conținând un extras cu datele înregistrate în registrul comerțului.

 3. Înființarea/desființarea sucursalei, modificările privind sediul sau modificările privind denumirea sucursalei, obiectul principal de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu, pe baza notificării transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, conținând extras cu datele înregistrate în registrul comerțului.

 4. Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective, pe baza unui document care să ateste înregistrarea lor în statele respective.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.