Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Octombrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată de o societate sau un grup de interes economic cu sediul în România

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.

 • Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.
 • În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

 Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala (original) - detalii;
 4. Actul constitutiv al societăţii care înfiinţează sucursala, actualizat (copie certificată) - detalii;
 5. Certificatul de înregistrare al societăţii care înfiinţează sucursala (copie);
 6. Dovada privind sediul sucursalei (copie) - detalii;
 7. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
 8. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original) - detalii;
 9. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
 10. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (original) - detalii;
 11. În cazul sucursalei înfiinţate de o societate naţională sau companie naţională la cererea de înregistrare se ataşează şi:
  • actul organului competent de înfiinţare a sucursalei (original);
  • extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ prin care s-a autorizat constituirea societăţii sau a companiei naţionale (copie);
 12. Dacă este cazul:
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  • dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului (copie certificată);
 13. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

*

*               *

 1. Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.
 2. Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe încheierea de înregistrare a sucursalei.
 3. Modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.