Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Octombrie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru verificarea disponibilităţii emblemei şi/sau rezervarea acesteia

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă (original) - formular;
 2. Macheta emblemei în 3 exemplare (original);
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială sau avocaţială pentru persoană desemnată să îndeplinească formalităţile legale (original).

 

Notă

 • Emblema este un element complementar şi facultativ pentru identificarea şi individualizarea profesionistului, deosebind un comerţ de alt comerţ de acelaşi fel (art. 58 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor).
 • Emblema poate fi:
  • reprezentată prin cuvinte – când constă într-o denumire;
  • reprezentată figurativ – când constă într-o reprezentare grafică;
  • complexă – când este alcătuită din combinarea cuvintelor cu elemente figurative.
 • Emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română (art. 30 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
 • Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi înscrisă cu litere având mărimea de cel puţin jumătate din cea a literelor cu care este scrisă emblema (art. 43 din Legea nr. 26/1990, republicată).
 • Emblema trebuie să fie însoţită în mod vizibil de firma profesionistului.
 • Emblemele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 39 alin. (9) din Legea nr. 26/1990, republicată).
 • Cererea va conţine descrierea elementelor emblemei (conţinut, formă, culoare şi altele), descriere care se va include şi în actul constitutiv şi/sau modificator. În cazul în care rezervarea emblemei este solicitată ulterior înfiinţării societăţii, nu este necesar să se prezinte actul constitutiv în formă actualizată.
 • Înstrăinarea emblemei se face şi separat de fondul de comerţ (art. 60 alin. (1) din Normele metodologice).
 • Transmiterea emblemei înregistrate sau rezervate este permisă între persoanele juridice participante la fuziune sau la divizare, fără să existe obligativitatea verificării disponibilităţii ori rezervării acesteia (art. 60 alin. (2) din Normele metodologice).
 • În vederea rezervării, emblema este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de emblemele înregistrate sau rezervate (art. 29 alin. (1) din Normele metodologice).
 • Nu constituie elemente de distinctivitate (art. 62 alin. (1) din Normele metodologice):
  • utilizarea unor culori diferite, dacă elementele grafice sunt identice sau asemănătoare;
  • folosirea unui chenar de formă diferită faţă de a celui utilizat de altă emblemă similară înregistrată sau rezervată;
  • adăugarea sau eliminarea unor elemente, dacă nu sunt de natură să conducă la diferenţierea certă a emblemelor supuse comparaţiei;
  • folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei embleme înregistrate sau rezervate, în cazul în care componenţa grafică rămâne neschimbată.
 • Nu pot fi înregistrate ca embleme, fără autorizarea organelor competente, denumiri şi reprezentări figurative care cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, sigilii oficiale, blazoane etc. (art. 62 alin. (3) din Normele metodologice).
 • La cererea de înregistrare a emblemei se ataşează 2 exemplare ale acesteia, cu dimensiuni de 6 X 6 cm destinate aplicării pe cele 2 exemplare ale rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate.
 • Rezervarea emblemei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii.
 • Verificarea disponibilităţii emblemei, efectuată de oficiul registrului comerţului prin personalul său, are caracter administrativ şi prealabil. În final, asupra legalităţii emblemei se va pronunţa directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate, prin rezoluţie.
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu, prin corespondenţă sau în formă electronică, situaţie în care va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.         
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.  
  În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.