Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

17 August 2022

portal

 

Servicii de asistenţă acordate de Registrul Comerţului profesioniştilor

 

 

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pun la dispoziţia solicitanţilor servicii de asistenţă de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare (în conformitate cu art. 33).

Pe lângă serviciile de asistenţă acordate gratuit, precum tehnoredactarea cererii de înregistrare sau îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor (pentru mai multe informaţii, accesaţi http://www.onrc.ro/index.php/ro/care-sunt-serviciile-de-asistenta-gratuite-acordate-de-oficiile-registrelor-comertului-de-pe-langa-tribunale), în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară şi activităţi de asistenţă acordate la cererea şi pe cheltuiala profesioniştilor pentru efectuarea următoarelor activităţi (potrivit prevederilor art. 35 din actul normativ menţionat mai sus):

  • redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
  • redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;
  • darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă;
  • redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:

- sediul social; denumirea firmei sau emblema acesteia; durata de funcţionare; forma juridică;

- domeniul principal de activitate şi activitatea principală;

- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;

- administratori şi cenzori;

- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit şi pierderi etc.);

- primirea, retragerea de membri sau asociaţi;

- majorarea sau reducerea capitalului social;

- înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale/secundare;

- divizare sau fuziune; dizolvare sau lichidare;

  • redactarea acordului de constituire a întreprinderilor familiale.

Important: Serviciile de asistenţă sunt acordate prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în baza unei cereri de servicii, prin care sunt descrise explicit serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate. Facem precizarea că termenul de prestare a serviciilor de asistenţă curge din momentul depunerii tuturor actelor solicitate de personalul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde solicitantul a depus cererea de servicii, inclusiv a dovezii privind plata tarifelor corespunzătoare.

În cazul în care un solicitant renunţă la serviciile solicitate, atunci îi vor fi restituite numai tarifele încasate pentru actele neîntocmite la data renunţării.

Menţionăm, de asemenea, că, în situaţia în care solicitantul doreşte modificări ale datelor din cererea depusă, atunci acesta are obligaţia achitării tarifelor aferente refacerii lucrării.

Pentru detalii suplimentare, accesaţi: http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/servicii-de-asistenta

Legislaţia aplicabilă:

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.