Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

 

Informații RBR

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Ghid de utilizare a serviciului online de furnizare de informatii din Registrul central al beneficiarilor reali word

Cerere furnizare informații privind beneficiarii reali - formular tip

 

NOTĂ:

  • accesul la Registrul beneficiarilor reali (RBR) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal, oricărei persoane fizice sau juridice, cu condiţia înregistrării online şi plăţii unui tarif administrativ, pe baza unei solicitări de acces, fiind necesară semnătură electronică calificată, conform dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată – detalii;

 

  • din Registrul beneficiarilor reali se eliberează două tipuri de informații, respectiv:

-  informații privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi);

- eliberarea unui raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice;

  • tariful administrativ pentru accesul persoanelor fizice sau juridice la Registrul beneficiarilor reali, este stabilit potrivit Ordinului ministrului justiției nr. 7323/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțuluidetalii;

 

  • procedura de înregistrare on-line pentru accesul la Registrului beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului se aplică și autorităților care au competența de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entităților raportoare, dacă optează pentru asigurarea acestei modalități de acces la Registrul beneficiarilor reali, pe baza unui document semnat electronic de către reprezentantul legal. Accesul este asigurat, în conformitate cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal, cu titlu gratuit, fără nicio restricție şi fără a alerta persoana în cauză, iar în cazul entităților raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei;
  • pentru entitățile raportoare și pentru persoanele fizice sau juridice furnizarea de informații din Registrul beneficiarilor reali, eliberată on-line prin intermediul portalului de servicii al ONRC, va conține: numele şi prenumele, luna şi anul naşterii, naţionalitatea şi ţara de reşedinţă ale beneficiarului real, precum şi la informaţiile privind natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut;

 

  • informații cu privire la calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice în cadrul uneia sau mai multor persoane juridice române se pot obține prin completarea formularului nr. 8a - Cerere furnizare informații beneficiari reali, bifat la punctul 2, subpunctul 2.1. (pus la dispoziție exclusiv prin serviciul on-line, prin accesarea portalului de servicii portal.onrc.ro, secțiunea Servicii online RBR, rubrica Cerere furnizare de informații din RBR) și transmiterea acestuia la adresa de email beneficiarireali@onrc.ro. Cererea va fi semnată cu semnătură electronică calificată, conform dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. Ulterior, dacă este cazul, nota de calcul va fi comunicată de la adresa de email beneficiarireali@onrc.ro la adresa de email de la care a fost primită solicitarea, solicitantul urmând să transmită pe aceeași adresă de e-mail dovada efectuării plății;
  • entitățile raportoare pot solicita eliberarea de informații din Registrul beneficiarilor reali care să conțină date cu caracter personal doar în cazul în care cererea se depune la ghișeu sau este transmisă prin corespondență (poștă/curier/e-mail), atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei -  detalii;

 

  • termenul de eliberare a informațiilor solicitate prin cereri depuse la ghișeu sau transmise prin corespondență (poștă/curier/e-mail) vor fi soluționate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării (în cazul în care sunt constatate neregularități sau sunt solicitate documente în completare, termenul de 5 de zile curge de la data remedierii acestora).

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.