Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

Comunicate de presă 2007

COMUNICAT DE PRESĂ - 13 decembrie 2007
Despre eliberarea documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerţului

COMUNICAT DE PRESĂ - 07 decembrie 2007
Referitor la eliberarea certificatelor de înregistrare

COMUNICAT DE PRESĂ - 01 octombrie 2007
Referitor la eliberarea datelor cu caracter personal înregistrate în registrul comerţului

COMUNICAT DE PRESĂ - 24 septembrie 2007
Despre simplificarea procedurilor de înregistrare în registrul comerţului cu privire la cazierul fiscal

COMUNICAT DE PRESĂ - 20 septembrie 2007
Despre eliberarea certificatelor de înregistrare

COMUNICAT DE PRESĂ - 17 septembrie 2007
Referitor la depunerea situaţiilor financiare anuale la registrul comerţului

COMUNICAT DE PRESĂ
Referitor la termenul limită pentru majorarea capitalului social al societăţilor pe acţiuni 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - 13.12.2007

 

Despre eliberarea documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerţului Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vă informează că, urmare a unor lucrări la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi de reamenajare a sălilor calculatoarelor efectuate la Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Economiei si Finanţelor, comunicaţia electronică dintre Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei si Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în scopul obţinerii codului unic de înregistrare şi a informaţiilor din cazierul fiscal, nu va funcţiona în perioada 14.12.2007 ora 16:00 – 18.12.2007 ora 10:00. 

Astfel, termenele de eliberare a documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerţului programate în această perioadă vor fi decalate. 

În acelaşi timp, vă informăm că celelalte activităţi desfăşurate de oficiile registrului comerţului vor funcţiona normal (înregistrări – altele decât cele care necesită eliberarea unui certificat de înregistrare, furnizarea de informaţii, certificate constatatoare, copii certificate). 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - 07 decembrie 2007

 

Referitor la eliberarea certificatelor de înregistrare 

În perioada 7-11 decembrie, comunicaţia electronică între Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru obţinerea codului unic de înregistrare şi a informaţiilor din cazierul fiscal, va fi oprită ca urmare a relocării unor servere ale Direcţiei Generale Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

Astfel, termenele de eliberare a certificatelor de înregistrare a societăţilor comerciale programate în această perioadă vor fi decalate. 

În acelaşi timp, vă informăm că celelalte activităţi desfăşurate de oficiile registrului comerţului vor funcţiona normal (înregistrări - altele decât cele care necesită eliberarea unui certificat de înregistrare, furnizarea de informaţii, certificate constatatoare, copii certificate). 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - 01 octombrie 2007

 

Referitor la eliberarea datelor cu caracter personal înregistrate în registrul comerţului 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vă informează că, urmare a modificării Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului prin O.U.G. nr. 82/2007, nu mai furnizează datele personale ce privesc codul numeric personal şi domiciliul persoanelor fizice care au calitatea de asociat, acţionar, reprezentant legal, cenzor şi auditor ai operatorilor economici, în cuprinsul certificatelor constatatoare, al rapoartelor de furnizare de informaţii şi pe sistemul Recom Online. 

Se eliberează un minim de date necesar şi suficient pentru identificarea persoanelor fizice care deţin aceste calităţi, respectiv numele, prenumele, data şi locul naşterii, participarea la capital, precum şi calitatea deţinută, date care sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportarea la scopul în care au fost colectate şi ulterior prelucrate. Prin urmare, se eliberează aceleaşi informaţii ca până în prezent, mai puţin domiciliul şi codul numeric personal al persoanelor fizice. 

Modificarea legislativă a fost determinată de obligaţia României de a aplica şi respecta art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994 şi a Directivei Consiliului European nr. 1995/46/EC, care impune asigurarea protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei şi, în special, a dreptului la viaţa privată în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Precizăm că domiciliul persoanei fizice şi codul numeric personal al acesteia nu sunt informaţii comerciale pentru care există obligaţia de publicitate legală, dezvăluirea lor fiind permisă, potrivit actelor normative mai sus citate, numai pentru motive ce ţin de „securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

Excerpte din legislaţia europeană - suport juridic pentru comunicatul de presă al ONRC din 1octombrie 2007 

Legea nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie 

ART. 8
Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie 

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 

Directiva 1995/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: 

  • întrucât în Comunitate se recurge din ce în ce mai frecvent la prelucrarea datelor cu caracter personal,

  • progresul în tehnologia informaţională facilitează considerabil prelucrarea şi schimbul acestor date,
  • sistemele de prelucrare a datelor sunt în serviciul omului şi trebuie să le respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, în special dreptul la viaţă privată,
  • obiectul legislaţiei naţionale privind prelucrarea datelor cu caracter personal este de a proteja drepturile şi libertăţile fundamentale, inclusiv dreptul la viaţă privată care este recunoscut atât în art. 8 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, cât şi în principiile generale ale dreptului comunitar,
  • principiile protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor, inclusiv a dreptului la viaţă privată, conţinute în prezenta directivă le precizează şi le amplifică pe acelea conţinute în Convenţia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal,
  • principiile protecţiei trebuie să se aplice tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de orice persoană ale cărei activităţi sunt reglementate de dreptul comunitar,
  • prelucrarea datelor este reglementată de prezenta directivă numai dacă este automatizată sau dacă datele prelucrate sunt cuprinse sau sunt destinate să fie cuprinse într-un sistem de evidenţă structurat în conformitate cu criteriile specifice privind persoanele, astfel încât să permită accesul uşor la datele cu caracter personal în cauză,
  • în ceea ce priveşte prelucrarea manuală, prezenta directivă acoperă numai sistemele de evidenţă a datelor, nu şi dosarelor nestructurate. 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - 24 septembrie 2007

 

Despre simplificarea procedurilor de înregistrare în registrul comerţului cu privire la cazierul fiscal 

Începând cu 1 octombrie 2007, cazierul fiscal prezentat la înregistrarea în registrul comerţului de către asociaţi/acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi, nu va mai fi obţinut de către aceştia direct de la organele fiscale. 

Informaţiile din cazierul fiscal se vor obţine numai de către oficiile registrului comerţului, prin transmitere electronică de la Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Această simplificare a formalităţilor de înregistrare în registrul comerţului are loc în urma încheierii unui protocol de colaborare între ANAF şi ONRC, conform prevederilor OG nr.47/2007, secţiunea a treia, art. VII, care modifică şi completează OG nr.75/2001, privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. Obligaţia prezentării cazierului fiscal de către persoanele fizice şi juridice române pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului este îndeplinită numai prin intermediul oficiilor registrului comerţului. 

Certificatul de cazier fiscal este înlocuit de un document editat de oficiile registrului comerţului, conţinând informaţiile din cazierul fiscal al contribuabililor obţinute prin schimbul electronic de date cu M.E.F. după primirea cererii de înregistrare. Documentul ce conţine informaţiile din cazierul fiscal nu se mai înmânează solicitantului, acesta fiind utilizat numai în vederea înregistrării în registrul comerţului. 

Informaţiile din cazierul fiscal sunt obţinute de către oficiile registrului comerţului pentru fiecare asociat, acţionar, reprezentant al firmei, la înfiinţare, la cesiune sau la numirea unui nou reprezentant. 

Cu excepţia înregistrării în registrul comerţului, în toate celelalte cazuri prevăzute de lege cazierul fiscal va fi obţinut în continuare direct de la organele fiscale. 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - 20 septembrie 2007

 

Despre eliberarea certificatelor de înregistrare 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vă informează că, urmare a unor lucrări de îmbunătăţire efectuate la Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei din Ministerului Economiei si Finanţelor, comunicaţia electronică dintre Ministerul Economiei si Finanţelor si Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în scopul acordarii codului unic de înregistrare, nu va funcţiona în zilele de 21 septembrie, începând cu ora 12, si 24 septembrie. 

Astfel, termenele de eliberare a certificatelor de înregistrare a societăţilor comerciale programate în această perioadă vor fi decalate. 

În acelasi timp, vă informăm că celelalte activităţi desfăsurate de oficiile registrului comerţului vor funcţiona normal (înregistrări – altele decât cele care necesită eliberarea unui certificat de înregistrare, furnizarea de informaţii, certificate constatatoare, copii certificate). 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - 17 septembrie 2007

 

Referitor la depunerea situaţiilor financiare anuale la registrul comerţului 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (art.185), reprezentanţii legali societăţilor comerciale au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună copii pe suport hârtie si in formă electronica de pe situaţiile financiare anuale la oficiul registrului comerţului. 

Termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare este stabilit prin Legea contabilităţii nr. 82/1991 astfel: 

28 februarie - pentru persoanele care, de la constituire, nu au desfăşurat activitate, caz în care, în locul situaţiilor financiare, se depune o declaraţie;
30 aprilie - persoanele juridice care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, inclusiv microîntreprinderile; 
30 mai - pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 

Sancţiunile prevăzute pentru nedepunerea situaţiilor financiare în termenul legal, de către reprezentanţii societăţii comerciale, sunt: 

  • amenda contravenţională în cuantum de la 2.000 lei la 30.000 lei, aplicată de Garda Financiară;

  • dizolvarea societăţii comerciale, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau a oricărei persoane interesate, începând cu data la care s-au împlinit 6 luni de la expirarea termenului maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale. 

Pentru a evita sancţiunile legale precizate mai sus, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului recomanda comercianţilor să se prezinte la oficiul registrului comerţului pentru depunerea situaţiilor financiare anuale. 

La data de 5 septembrie 2007, dintr-un număr de 654876 de societăţi comerciale, cu obligaţia de depunere a situaţiilor financiare pentru anul 2006 la registrul comerţului,419.564 de societăţi comerciale (64%) au depus situaţiile financiare, în timp ce235.312 de societăţi comerciale încă nu le-au depus (36%). 

Anexăm la prezentul comunicat de presă statistica societăţilor comerciale care trebuie să îşi depună la registrul comerţului situaţia financiară pe anul 2006. (detalii) 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Începând cu data de 1 martie 2007, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va formula cereri de dizolvare împotriva societăţilor pe acţiuni care nu şi-au majorat capitalul social până la data de 31 ianuarie 2007, în temeiul art.237 alin.(1), lit.d) din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu înregistrările din registrul comerţului la data de 31.01.2007, numărul societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni care aveau capitalul social subscris mai mic de 90.000 RON era de 3373, reprezentând 28,5% din totalul societăţilor comerciale pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni. 

Ca anexă la prezentul comunicat de presă, ataşăm o situaţie detaliată, la nivelul fiecărui judeţ, cu privire la SCA, în funcţie de mărimea capitalului social subscris.

 

 
Comunicate de presă
 
 
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015 
  2014 
  2013
  2012
  2011 
  2010
  2009
  2008 
  2007
  2006
  2005
  2004
 
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.