Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Iulie 2020

portal

 

Ce categorii de profesioniști se înregistrează în registrul comerțului?

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) și (3) din Noul Cod civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice:

 • persoanele fizice autorizate,
 • întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
 • societăţile,
 • companiile naţionale şi societăţile naţionale,
 • regiile autonome, grupurile de interes economic,
 • societăţile cooperative,
 • organizaţiile cooperatiste,
 • societăţile europene,
 • societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România,
 • alte persoane fizice şi juridice prevăzute de lege.

Prevederile de mai sus nu se aplică meseriaşilor şi ţăranilor care îşi desfac produsele din gospodăria proprie.

Potrivit dispozițiilor art. 2 lit. a), coroborate cu art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, activitatea economică este definită ca fiind activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit; orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată, în condiţiile acestui act normativ.

Potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, în temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, statuează că străinii (persoanele care nu au cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene) pot obține viza de lungă şedere, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii, pentru desfăşurarea de activităţi economice organizate şi reglementate prin legi speciale.

Conform art. 41 alin. (2) din actul normativ mai sus amintit, străinilor li se aplică în mod corespunzător prevederile legislaţiei speciale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3) din acest din urmă act normativ, O.G. nr. 44/2008 nu se aplică:

 • profesiilor liberale;
 • acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale;
 • acelor activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii.

De asemenea, asociaţiile și fundațiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobate prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, nu orice profesionist, în sensul larg al noțiunii din Codul civil, are obligația înregistrării în registrul comerțului.

 • Lista orientativă a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale, fără înregistrarea în registrul comerţului o puteţi găsiti aici
 • Lista orientativă a profesiilor/ocupaţiilor pentru care legea prevede interdicţia desfăşurării activităţii în formele prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008 o puteţi găsi aici
 • Lista orientativă a activităţilor pentru care legea prevede condiţii speciale o puteţi găsi aici

Pentru mai multe informații, accesați:

Legislație națională

Registrul Național ONG


Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Giurgiu este temporar indisponibil. Vă mulțumim pentru înțelegere!