Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

 

Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 1. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) - detaliimodel orientativ declarație privind beneficiarii reali (înscris sub semnătură privată)Formular - tip;
 2. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) - (copie);
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

 

Notă:

 • Declarația privind beneficiarul real poate avea forma de înscris sub semnătură privată ori forma electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier sau prin ghiseul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.

 • De asemenea, declarația privind beneficiarul real poate fi data și în fata reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, avand data certa, data de notarul public ori atestata de avocat. (model orientativ declarație privind beneficiarii reali (înscris sub semnătură privată)Formular -tipGHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali".);

 • Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.
  In acest caz, termenul de depunere a declarație privind beneficiarul real este de 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

 • Totodată, prin Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 a fost introdus alin. (14) la art. 56, care prevede că „persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Această obligaţie se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puţin o declaraţie privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.
  Așadar, pentru persoanele juridice, care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real, obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali se consideră a fi îndeplinită.

 • Prin OUG nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 s-a modificat art. 56 astfel că, începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

 • În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a  OUG nr. 123/2022, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

 • Declaraţia privind beneficiarii reali și, după caz, înscrisurile prevăzute de lege, se depun de către solicitant la ORCT direct, la ghișeu, prin poştă/curier sau prin mijloace electronice. Declarația transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată;

 • Formularele se distribuie la sediul ORC sau pot fi descărcate de pe portalul ONRC, secțiunea Formulare offline RBR (Registrul Beneficiarilor Reali) ori de pe site-ul www.onrc.ro, secțiunea lnformații de interes public, subsectiunea Formulare tip, Rubrica Formulare Beneficiari Reali.

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în Registrul beneficiarilor reali.

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.