Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Februarie 2023

portal

 

Documentele necesare pentru verificarea disponibilităţii emblemei şi/sau rezervarea acesteia

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi rezervare emblemă (original) - formular - detalii;
 2. Macheta emblemei în 3 exemplare (original);
 3. Dacă este cazul, procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori contract de prestări servicii şi documentul care atestă calitatea persoanelor autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea persoanelor juridice. 

Verificarea disponibilităţii emblemei, efectuată de oficiul registrului comerţului prin personalul său, are caracter administrativ şi prealabil. În final, asupra legalităţii emblemei se va pronunţa directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate, prin rezoluţie.

 • Modalități de transmitere a cererii:
  • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
  • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
  • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.
  • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.


Notă:

 • Emblema este un element complementar și facultativ pentru identificarea şi individualizarea profesionistului, deosebind o activitate economică de o altă activitate economică de același fel.
 • Emblema poate fi: 
  • reprezentată prin cuvinte - când constă într-o denumire; 
  • reprezentată figurativ - când constă într-o reprezentare grafică; 
  • complexă - când este alcătuită din combinarea cuvintelor cu elemente figurative.
 • Emblema trebuie să se deosebească de emblemele înscrise în registrul comerţului.
 • Emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română (art. 30 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
 • Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă, pe afișe, în publicații, pe prospecte, pe facturi, pe note de comandă, pe corespondență și în orice alt mod numai dacă vor fi însoțite în mod vizibil de firma profesionistului.
 • Dacă emblema cuprinde o denumire, va fi scrisă cu litere având mărimea cel puţin dublă faţă de cea a literelor cu care este scrisă firma.
 • Emblemele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Înstrăinarea emblemei se face şi separat de fondul de comerţ.
 • Transmiterea emblemei înregistrate sau rezervate este permisă între persoanele juridice participante la fuziune sau la divizare, fără să existe obligativitatea verificării disponibilităţii ori rezervării acesteia.
 • În vederea rezervării, emblema va fi supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de emblemele înregistrate sau rezervate.
 • Verificarea este operațiunea prin care se determină dacă elementele componente ale emblemei sunt distinctive față de emblemele înregistrate sau rezervate în vederea înregistrării în registrul comerțului, la nivel național.
 • Condiţiile de validitate stabilite la art. 29 cu privire la rezervarea denumirii firmei(Normele metodologice privind modul de ținerea a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, cu modificările și completările ulterioare), se aplică în mod corespunzător emblemei.
 • Nu constituie elemente de distinctivitate:
  • utilizarea unor culori diferite, dacă elementele grafice sunt identice sau asemănătoare; 
  • folosirea unui chenar de formă diferită faţă de a celui utilizat de altă emblemă similară înregistrată în registrul comerţului sau rezervată în vederea înregistrării; 
  • adăugarea sau eliminarea unor elemente, dacă nu sunt de natură să conducă la diferenţierea certă a emblemelor supuse comparaţiei; 
  • folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei embleme înregistrate sau rezervate, în cazul în care componenta grafică rămâne neschimbată.
 • Nu se poate deroga de la respectarea dispozițiilor privind elementele de distinctivitate nici prin acordul scris dat de profesionistul persoană fizică sau persoană juridică având emblema înregistrată în registrul comerțului, pentru utilizarea unei embleme identice de către un terț.
 • Nu pot fi înregistrate ca embleme, fără autorizarea organelor competente, denumiri şi reprezentări figurative care cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, sigilii oficiale, blazoane ori altele asemenea.
 • Verificarea distinctivităţii şi disponibilităţii emblemei se efectuează la solicitarea profesionistului, pe bază de cerere în care va face o scurtă descriere a elementelor acesteia, conținut, elemente grafice, formă, culoare etc., şi la care anexează macheta emblemei în 3 exemplare destinate aplicării pe dovada eliberată deponentului şi pe cererea de rezervare, respectiv arhivării în catalogul emblemelor.
 • Solicitantului i se eliberează, sub semnătură, sau, după caz, prin mijloace electronice sau prin poștă/curier dovada privind disponibilitatea şi rezervarea emblemei.
 • Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării şi poate fi prelungită succesiv, la cererea solicitantului, formulată înainte de expirarea duratei.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.