Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

Cum puteţi depune online documentele necesare înregistrării unui profesionist la Registrul Comerţului?

 

 

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  asigură pentru cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţia publică  servicii online prin intermediul portalului https://portal.onrc.ro.
Pentru înregistrarea la registrul comerţului a unui profesionist, aveţi posibilitatea utilizării portalului de servicii online al ONRC, pentru accesarea căruia, trebuie să vă creaţi un cont de utilizator al portalului, ulterior având acces gratuit sau contra cost, funcţie de tipul serviciului.
Astfel, pentru depunerea online a documentelor necesare înregistrării unui profesionist (persoană juridică sau persoană fizică autorizată - PFA/întreprindere individuală – II/întreprindere familială – IF) trebuie accesată secţiunea “Înregistrare în RC şi autorizare PJ”/“Înregistrare în RC – PFA/II/IF” pentru a fi completată cererea aferentă.

IMPORTANT: Manualul de utilizare a sistemului online de înregistrare a cererilor poate fi accesat la adresa de internet https://portal.onrc.ro – Ghiduri de completare formulare Registrul Comerţului, unde pot fi consultate ghidurile de completare formulare Registrul Comerțului.

Pentru ghidul de completare a cererii de înregistrare a unei persoane juridice şi a documentelor depuse în susţinerea acesteia, click aici.

Pentru ghidul de completare a cererii de înregistrare a unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale şi a documentelor depuse în susţinerea acesteia, click aici.

Pentru oricare dintre cererile menţionate anterior este necesară selectarea ORCT-ului către care acestea  vor fi trimise.
Facem precizarea că, în vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, solicitantul are obligaţia să depună, pe lângă cererea de înregistrare, şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori/titularul PFA sau II/membrii sau reprezentantul IF, din care să rezulte, după caz, că:

  • Persoana juridică/PFA/II/IF nu desfăşoară, la sediul social/profesional sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
  • Persoana juridică/PFA/II/IF îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia – tip (în conformitate cu art.15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare).

Totodată, art. 18 alin. (2) din “Normele metodologice privind modul de ţinere a registrului comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor”, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2594/C/2008 stipulează: “pentru persoanele juridice cererea se face de către fondator, asociat, administrator/membru al directoratului sau de către reprezentanţii acestora, precum şi de orice altă persoană interesată, în condiţiile legii, prin completarea, semnarea şi depunerea cererii la ORCT – ul competent în a cărui rază teritorială este situat sediul social al persoanei. Persoanele de mai sus vor depune cererea personal sau prin împuternicit, cu împuternicire specială şi autentică, împuternicire avocaţială, delegaţie a consilierului juridic, după caz, în original.” De asemenea, “pentru persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale şi familiale cererea este formulată de către persoana fizică, titularul întreprinderii individuale, respectiv reprezentatul desemnat al întreprinderii familiale sau, după caz, de către un alt membru al întreprinderii familiale, în condiţiile legii, ori de un împuternicit cu procură specială şi autentică sau prin avocat. Procura specială şi autentică şi împuternicirea avocaţială vor fi ataşate la cererea de înregistrare, în original” (conform prevederilor art. 18 alin. (3) din actul normativ anterior menţionat).
Luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, potrivit cărora prin autorizarea funcţionării, în sensul acestei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate, declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 este un act care poate fi semnat numai de persoanele prevăzute de lege. Astfel, în cazul în care aceste persoane deţin certificat digital, poate fi efectuată transmiterea declaraţiilor pe propria răspundere, purtând semnătura electronică.
Toate documentele, care vin în susţinerea cererilor care trebuie depuse pentru înregistrarea unui profesionist, se scanează individual, se salvează în fişiere de tip PDF, se semnează electronic o singură dată (indiferent câte pagini conţin) şi se încarcă în secţiunea “Documente”.
Important: Informații referitoare la documentele necesare, taxa şi tariful pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului a unei societăţi, pot fi găsite accesând site-ul instituției, http://www.onrc.ro la secţiunea, Înmatriculări - Persoane Juridice. De asemenea, informaţii referitoare la documentele necesare, taxa şi tariful pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului a PFA/II/IF, pot fi găsite accesând site-ul instituției, http://www.onrc.ro la secţiunea, Înmatriculări - Persoane Fizice.
Atenţie: După fiecare pas parcurs folosiţi butonul Salvează pas intermediar, apoi Pasul următor; doar astfel datele introduse vor fi salvate şi cererea va fi vizibilă în Cererile mele.
Cât privește completarea online și expedierea către registrul comerţului a formularelor de înregistrare și a documentelor depuse în susținerea acestora, sunt aceleași ca și în cazul celor depuse la ghișeu, numai că acestea trebuie semnate electronic pe bază de semnătură digitală. Așadar, utilizatorul trebuie să fie client PKI cu certificat digital calificat (Oficiul Național al Registrului Comerțului acceptă toate certificatele digitale calificate emise de firmele de profil acreditate de MCSI). Semnătura electronică asigură autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise, fiind pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite.
Ulterior completării on-line şi a expedierii către registrul comerţului a formularelor de înregistrare, datele cuprinse în acestea sunt preluate şi procesate, iar nota de calcul aferentă operaţiunilor solicitate şi eventuale observaţii se vor comunica solicitantului in cadrul contului acestuia din portal la secțiunea CERERILE MELE.
În ceea ce priveşte modalitatea de plată, ca urmare a utilizării serviciilor online, aceasta poate fi efectuată prin numerar la casieria oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, prin ordin de plată (OP) sau online prin intermediul portalului dedicat. În cazul în care se va opta pentru plata prin trezorerie, dovada se va scana şi se va transmite online către beneficiar, respectiv oficiul registrului comerţului.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.