Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

Aplicarea dispoziţiilor art. 237 alin. (7) - (9) din Legea nr. 31 / 1990

 

Informaţii privind societăţile pentru care există o hotărâre judecătorească de numire a lichidatorului.

Accesare lista firme

 

Informaţii privind societăţile pentru care există o hotărâre judecătorească de radiere în condiţiile Legii nr. 31 / 1990 - art. 237 (8).

Accesare lista firme

ART. 237*)

(1) La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerţului;

c) societatea şi-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul social sau asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reşedinţa cunoscută;

d) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului. Durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani.

(3) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în registrul comerţului, se comunică direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societăţii.

(4) În cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de dizolvare, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în forma unui tabel cuprinzând: codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică şi sediul societăţii dizolvate, instanţa care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii de dizolvare. În aceste cazuri, tarifele de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.

(5) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii, în condiţiile alin. (3) si (4). Dispoziţiile art. 60 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

Alineatele (7), (71) şi (8), coroborate cu art. 3 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009, prevăd că, în termen de 3 luni de la rămânerea irevocabilă a hotărârii de dizolvare, reprezentanţii societăţii au obligaţia de a solicita numirea unui lichidator, orice altă persoană interesată având dreptul de a solicita numirea lichidatorului în următoarele 3 luni. Competenţa de numire a lichidatorului aparţine secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul.

Dacă termenele succesive de 3 luni s-au împlinit fără să se solicite numirea unui lichidator, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va solicita secţiei comerciale a tribunalului radierea societăţii comerciale.

(9) Încheierea (hotărârea) de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică persoanei juridice la sediul social, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe cale electronică, şi se afişează pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în raza căruia societatea îşi are înregistrat sediul.

(10) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerţului în condiţiile alin. (8) şi (9) revin acţionarilor. Acest drept se prescrie în termen de 6 luni de la comunicarea încheierii de radiere.

*) Modificat conf. prevederilor Art. I, pct. 3 din Legea nr. 302/2005.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.