Tipărire

 

 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării şi lichidării SNC, SCS, SRL şi SCA (deces - art. 229 şi art. 230 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I 

 1. Cererea de depunere şi/sau menţionare acte (original) - formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi  numire a lichidatorului (original) - detalii;
 3. Dacă este cazul,  dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii;
 4. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa a II-a

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Hotărârea de la Etapa I, pct. 2 (copie) şi, după caz, hotărârea judecătorească definitivă când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească;
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
 4. Certificatul de deces, în cazul decesului unuia din asociaţi sau a unicului asociat comanditat sau comanditar, când datorită acestor cauze numărul asociaţilor s-a redus la unul singur, cu excepţia SRL care poate continua activitatea cu asociat unic conform dispoziţiilor legale sau statutare (copie certificată);
 5. Specimenul de semnătură a lichidatorului (original) - detalii;
 6. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate a lichidatorului (copie certificată de parte);
 7. Dacă este cazul:
  • declaraţiile moştenitorilor cu privire la renunţarea la continuarea activităţii societăţii (original); 
  • certificatul de moştenitor (copie);
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) - detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) - detalii.

Etapa a-III-a - detalii

 1. Cererea de depunere şi/sau menţionare acte (original) - formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi repartizare a activului societății, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) - detalii;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari (original);
 4. Dacă este cazul, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original) - detalii;
 5. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Etapa a IV-a

 1. Cererea de radiere (original) - formular;
 2. Dovada publicării situaţiei financiare de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/membri, efectuată de către ORCT, din oficiu;
 3. Raportul lichidatorului (original);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenţei sau falimentului şi de dispunere a radierii; 
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);
  • dovada privind plata tarifului poştal, în original sau în copie certificată - detalii.

 

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 116/2009, care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin  compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model contor cuvinte
 • Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa www.onrc.ro, secțiunea„Informații de interes public”, rubrica „Formulare tip”, pe pagina de servicii online, la adresa https://portal.onrc.ro și se distribuie gratuit la sediul fiecărui ORCT.
 • Cererea de înregistrare completată corespunzător, înscrisurile prevăzute de lege (în original sau în copie certificată de parte), îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct la ghișeu sau se transmit prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
 • Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrare şi, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.
 • Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
 • La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte/radiere şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură  electronică calificată.
 • În situația transmiterii documentelor prin poștă, se va atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.