Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii 

I. Documente aferente serviciului public de ţinere a registrelor comerţului

1. Documente referitoare la persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului:
  1. cereri de înregistrare în registrul comerţului potrivit legii;
  2. cereri de radiere formulate potrivit legii;
  3. declaraţii-tip pe propria răspundere şi certificate constatatoare referitoare la autorizarea funcţionării;
  4. cereri de recurs şi opoziţii potrivit legii;
  5. mapa de rezoluţii pronunţate de director/persoana desemnată;
  6. documente justificative depuse în susţinerea cererii;
  7. cereri de solicitare certificate constatatoare, copii certificate, informaţii sau duplicate;
  8. corespondenţa purtată între oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal şi comerciant;
  9. citaţii;
  10. situaţii financiare anuale, raportul cenzorilor/auditorului financiar, raportul administratorilor.

2. Registre:

  1. registrele unice de intrare - ieşire;
  2. registrul comerţului computerizat pentru persoane juridice şi persoane fizice;
  3. registrul rezervări firmă şi emblemă;
  4. registrul de recursuri şi opoziţii;
  5. condica de şedinţe;
  6. registre de predare-primire documente;
  7. registrele comerţului pentru înregistrările efectuate în perioada 1990-1997 în care registrul comerţului nu se ţinea computerizat;
  8. registrele societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, după radierea acestora din registrul comerţului.

3. Arhiva pe suport magnetic:

  1. copii ale registrului computerizat;
  2. software de bază şi de aplicaţii;
  3. copii de nomenclatoare.

II. Documente create în cadrul activităţii de instituţie publică de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi/sau gestionate de acesta

1. Documente privind organizarea şi funcţionarea instituţiei:
  1. Regulamentul de organizare şi funcţionare;
  2. Statul de funcţii;
  3. Organigrama;
  4. Deciziile Directorului General;
  5. Hotărârile Consiliului Consultativ.
2. Documente privind evidenţele financiar contabile:
  1. bilanţul contabil;
  2. bugetul de venituri şi cheltuieli;
  3. statele de salarii;
  4. evidenţe contabile conform legislaţiei specifice.
3. Documente privind raporturile de muncă:
  1. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
  2. Regulamentul intern;
  3. contractele individuale de muncă şi actele adiţionale la acestea;
  4. actele personale ale salariaţilor, depuse la dosarul de angajare (copii acte stare civilă, acte de studii, declaraţii medicale, etc);
  5. deciziile privind raporturile de muncă;
  6. documentele privind salarizarea;
  7. declaraţiile de avere/interes ale persoanelor cu funcţii de conducere.
4. Documente privind activitatea curentă:
  1. dosarele de achiziţie publică;
  2. contractele de achiziţie publică de bunuri, servicii şi lucrări;
  3. contractele de solicitare informaţii din registrul comerţului (contracte Recom);
  4. evidenţe statistice;
  5. protocoale de colaborare cu alte instituţii şi autorităţi publice;
  6. corespondenţa cu alte instituţii sau autorităţi publice;
  7. răspunsuri la sesizări, petiţii, cereri adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;

* documente/informaţii publice în condiţiile art. 4 şi art. 11 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate solicitanţilor cu plata tarifelor prevăzute de H.G. nr. 902/2012.

Vă informăm că, în perioada 30 aprilie - 04 mai 2018, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani, organizat în județul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Vă mulțumim pentru înțelegere!                            Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe