Tipărire

 

Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 

  1. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) - detaliimodel orientativ declarație privind beneficiarii reali (înscris sub semnătură privată)Formular - tip;
  2. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) - (copie);
  3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

 

Notă:

  • Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică. De asemenea, declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat. (model orientativ declarație privind beneficiarii reali (înscris sub semnătură privată)Formular -tipGHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali".);
  • În anul 2021, declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021. Declarația anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declarația anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice poate fi dată și în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat. model orientativ declarație privind beneficiarii reali (înscris sub semnătură privată)Formular -tipGHID de completare "Declarație privind beneficiarii reali");
  • Declaraţia privind beneficiarii reali și, după caz, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, la ghișeu, prin poştă/curier sau prin mijloace electronice. Declarația transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată;
  • Formularele se distribuie la sediul ORC sau pot fi descărcate de pe portalul ONRC, secțiunea "Formulare offline RBR (Registrul Beneficiarilor Reali) ori de pe site-ul www.onrc.ro, sectiunea lnformatii de interes public, subsectiunea Formulare tip, Rubrica Formulare Beneficiari Reali.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în Registrul beneficiarilor reali.