Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

 

Potrivit art. 132 din Normele metodologice privind modul de șinere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru înregistrarea menţiunilor privind transmiterea părţilor de interes/părţilor sociale prin moştenire legală sau testamentară, dacă în actul constitutiv s-a prevăzut clauza de continuare cu moştenitorii, se prezintă, în original, şi, după caz:

  • certificatul de moştenitor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă care atestă această calitate şi întinderea drepturilor moştenitorului; hotărârea asociaţilor/ membrilor din care rezultă acordul de continuare cu moştenitorii;
  • informaţiile din cazierul fiscal, în original (informațiile din cazierul fiscal sunt obținute  de către ORCT, din oficiu, de la ANAF);
  • copii certificate de parte de pe actele de identitate ale noilor asociaţi/acţionari;
  • declaraţia pe propria răspundere a succesorului privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru a deţine calitatea de asociat, în original;
  • dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.