Tipărire
 1. Cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3) şi la art. 226 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere, după fiecare modificare a actelor constitutive, pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului, administratorul, consiliul de administraţie, respectiv directoratul va depune, pentru societăți, grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic, odată cu depunerea actului modificator, după caz, la registrul comerţului actul constitutiv actualizat, în original, în una dintre următoarele forme:
  a) în forma unui înscris sub semnătură privată;
  b) în forma prevăzută la lit. a), atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului;
  c) în forma prevăzută la lit. a), certificat de ORCT, la cererea părţii;
  d) în forma autentică, în cazurile prevăzute de lege.
 2. În forma actualizată, se pot omite numele sau denumirea şi celelalte date de identificare a fondatorilor şi a primilor membri ai organelor societăţii.
  Omisiunea este permisă numai dacă au trecut cel puţin 5 ani de la data înmatriculării societăţii şi numai dacă actul constitutiv nu prevede altfel.
 3. În situaţia în care adunarea generală a împuternicit administratorul, respectiv un membru al consiliului de administraţie sau un membru al directoratului să semneze actul constitutiv în forma actualizată, se depune şi această împuternicire, în original, dacă aceasta nu a fost dată prin unul dintre actele modificatoare, după caz.
 4. ORCT nu răspunde pentru erorile sau diferenţele dintre actul constitutiv actualizat şi modificările înregistrate anterior în registrul comerţului pe baza actelor depuse de persoana juridică respectivă.
 5. Oficiul registrului comerţului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii.