Tipărire

 

 1. În cel mult 3 luni de la data publicării proiectului comun de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, adunarea generală a fiecăreia dintre societăţi hotărăşte asupra proiectului comun de fuziune, în condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv şi cu respectarea condiţiilor privind convocarea ei.
 2. În cazurile prevăzute la art. 25110 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor poate condiţiona aprobarea fuziunii de ratificarea expresă de către adunarea generală a mecanismelor de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii absorbante sau nou-înfiinţate.
 3. Înscrisurile a căror înregistrare, menționare și, după caz, publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ștersături sau adăugări, sub sancțiunea respingerii cererii.
 4. Înscrisurile depuse în susţinerea cererii de înregistrare, care fac parte din categoria actelor oficiale, se prezintă în original sau în copii certificate conform legii, după cum urmează:
  a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenţii ce includ dispoziţii referitoare la înlăturarea cerinţei supralegalizării şi a oricărei alte formalităţi similare;
  b) în formă originală - pentru statele în privinţa actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă;
  c) în forma conţinând apostila - pentru statele părţi ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu excepţia statelor menţionate la lit. a) şi b).
        Înscrisurile respective trebuie să fie însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original.
 5. Dacă se solicită înregistrarea/ menţionarea și, după caz, publicarea unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotărâri a consiliului de administraţie, a unei hotărâri a consiliului de supraveghere/directoratului ori a unei hotărâri judecătorești, înscrisurile menţionate, întocmite în forma cerută de lege, sub sancțiunea respingerii cererii, vor conţine cel puţin următoarele:
              - datele de identificare a persoanei juridice;
              - numărul şi data adoptării actului;
              - condiţiile formale de adoptare a actului;
              - obiectul hotărârii/deciziei adoptate;
              - numele, prenumele, calitatea şi semnătura persoanelor abilitate să semneze înscrisul.