Tipărire

 

  • Declaraţiile pe propria răspundere date de către fondatori şi de către administratori/membrii consiliului de administraţie, respectiv membrii consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, de directori şi membrii directoratului, cenzori/auditori ori de reprezentanţii acestora, dacă sunt persoane juridice, numiţi prin actul constitutiv, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru aceste calităţi, sub semnătură privată, în formă autentică, în formă atestată de avocat sau certificate de personalul desemnat al ORCT, în original, în format letric sau prin mijloace electronice;

IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2021, pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului. (model orientativ declarație PF sau model orientativ declaratie PJ)