Tipărire

 

  1. Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţilor, integral sau în extras, potrivit dispoziţiei directorului/persoanei desemnate sau cererii părţilor, cu cel puţin 30 de zile înaintea datelor şedinţelor în care adunările generale extraordinare urmează a hotărî, în temeiul art. 113 lit. h) din Legea nr. 31/1990, asupra fuziunii/divizării.
  2. În cazul în care deţine o pagină proprie web, societatea poate înlocui publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prevăzută la pct.1, cu publicitatea efectuată prin intermediul propriei pagini web, pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale extraordinare care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective.
  3. Societatea care a optat pentru efectuarea publicităţii proiectului de fuziune potrivit pct. 2 trebuie să asigure condiţiile tehnice pentru afişarea continuă şi neîntreruptă şi cu titlu gratuit a documentelor prevăzute de lege pentru întreaga perioadă prevăzută la pct. 2. Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicităţii şi de a asigura securitatea propriei pagini web şi autenticitatea documentelor afişate.
  4. În cazul efectuării publicităţii în condiţiile prevăzute la pct. 2, oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagină web, proiectul de fuziune sau divizare.
  5. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în 3 zile de la depunerea proiectului de fuziune/divizare, un anunţ cu privire la depunerea proiectului. Condiţiile de colaborare între cele două instituţii pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui alineat vor fi stabilite prin protocol.
  6. Declaraţia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune/ divizare poate fi sub semnătură privată, în formă autentică, în formă atestată de avocat, în original, în format letric sau prin mijloace electronice.


IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2021, pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului. (model orientativ declarație PF sau model orientativ declaratie PJ)