Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

13 Aprilie 2021

portal

 

INSTRUCȚIUNI
privind completarea cu datele privind beneficiarul/beneficiarii real/reali și modalitatea prin care se concretizează această calitate în Registrul beneficiarilor reali, în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2020

 

Directorul General al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului,

Având în vedere :

 • Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019;
 • Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.082/C./2014, cu modificările ulterioare;
 • Decizia directorului general al ONRC nr. 602/11.11.2019;
 • Circulara ONRC nr. 171329/18.03.2020;
 • Circulara ONRC nr. 288.110/26.05.2020;
 • Decizia directorului general al ONRC nr. 301/07.07.2020.

  în temeiul:

 • Ordinului ministrului justiţiei nr.835/C./25.07.2016,
 • art. 209 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008;

emite următoarele instrucțiuni

        Art.1. Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare o declaraţie privind beneficiarul/beneficiarii real/reali al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali.
        Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, precum și persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.
        Astfel:

 1. În situația în care persoana juridică va depune, odată cu cererea de înmatriculare, și declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, pentru înregistrarea acestuia/acestora în Registrul beneficiarilor reali se va aplica procedura existentă. În rezoluția de admitere a cererii, directorul/directorul adjunct ORCT/persoana desemnată va dispune înregistrarea în Registrul beneficiarilor reali a datelor din declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.
 2. În lipsa depunerii declarației privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, odată cu cererea de înmatriculare, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali, pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare (actul constitutiv), cu datele privind beneficiarul/beneficiarii reali și modalitatea prin care se concretizează această calitate .

        Completarea din oficiu a Registrului beneficiarilor reali se va face în fluxul cererii prin încărcarea datelor în task-urile dedicate (conform instrucțiunilor de operare în SII-RC, emise ulterior și încărcate pe tichetele corespunzătoare din aplicația Redmine).
        În acest caz, directorul/directorul adjunct ORCT/persoana desemnată va dispune, în rezoluția de autorizare a constituirii și înmatriculare a persoanei juridice, și completarea Registrului beneficiarilor reali, din oficiu, cu datele privind beneficiarul/beneficiarii real/reali și modalitatea prin care se concretizează această calitate, stabilită în conformitate cu art. 4, coroborat cu art. 19 alin. 1) și alin. 5) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

        Referitor la stabilirea modalității prin care se concretizează această calitate se va distinge după cum urmează: 

 1. Pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare:
  • se va completa Registrul beneficiarilor reali cu asociații/acționarii care deţin cel puţin 25% din părți de interes/părți sociale/acțiuni plus o parte de interes/parte socială/acţiune și cu modalitatea prin care se concretizează această calitate.
  • în cazul în care, prin aplicarea criteriului de mai sus, nu se identifică nicio persoană fizică întrunind condițiile de mai sus se va dispune completarea în Registrul beneficiarilor reali cu datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor reali ale persoanei sau persoanelor fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în funcție de forma de societate/administrare (administrator/administratori/consiliul de administrație/director general unic/ membrii directoratului) și cu modalitatea prin care se concretizează această calitate.
  • în cazul în care conducerea persoanei juridice este asigurată de una sau mai multe persoane juridice completarea Registrului beneficiarilor reali se va face cu datele de identificare a persoanelor fizice care reprezintă persoanele juridice în cauză.
 2. În cazul persoanelor juridice, altele decât societățile prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul beneficiarilor reali se va completa cu datele de identificare ale persoanei fizice/persoanelor fizice care dețin cel puţin 25% din părțile de interes/părţile sociale/acţiuni și cu modalitatea prin care se concretizează această calitate. În cazul în care, prin aplicarea criteriului de mai sus, nu se identifică nicio persoană fizică se va dispune completarea în Registrul beneficiarilor reali cu datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor reali ale persoanei sau persoanelor fizice ce asigură conducerea persoanei juridice și cu modalitatea prin care se concretizează această calitate. Pentru Grupul de interes economic (G.I.E.) constituit fără capital, se va completa Registrul beneficiarilor reali cu datele de identificare ale persoanei sau persoanelor fizice ce asigură conducerea acestuia.

        Art.2. În situația în care, persoana juridică va depune, odată cu cererea de înregistrare în registrul comerțului având ca obiect modificarea/completarea structurii asociaților/acționarilor, și declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, pentru înregistrarea acestuia/acestora în Registrul beneficiarilor reali se va aplica procedura existentă. În rezoluție directorul/directorul adjunct ORCT/persoana desemnată va dispune înregistrarea în Registrul beneficiarilor reali a datelor din declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.
        În lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoțesc cererea de înregistrare a mențiunii și a evidențelor deținute. Procedura de urmat este cea prezentată mai sus, la art. 1 din prezentele instrucțiuni.

        Art.3. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 108/2020, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a acestei legi în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat și a celor constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

        În cazul societăților constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a Legii nr. 108/2020, în lipsa înregistrării datelor privind beneficiarul/beneficiarii reali și modalității prin care se exercită controlul, pe baza declarației pe propria răspundere privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali pe baza evidențelor deținute în registrul comerțului.
        În vederea aplicării acestor dispoziții se va utiliza formularul tip nr. 20 aprobat prin Decizia directorului general al ONRC nr. 301/07.07.2020.
        După modificarea aplicațiilor informatice, completarea formularul tip nr. 20 se va face din aplicația SII-RC.

        Art.4. Prevederile art. 3 din prezentele instrucțiuni se vor aplica tuturor societăților care au ca stare firmă starea reglementată la art. 9 din Legea nr. 359/2004, cu excepția celor aflate în stare de faliment.

        Art.5. În cazul în care, în susținerea cererii de înregistrare, se depune declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiari real/reali, arhivarea electronică se va face potrivit ”Instrucțiunilor de lucru pentru arhivarea documentelor înregistrate conform Legii nr. 129 /2019(...)”, aprobate prin Decizia directorului general al ONRC nr. 602/11.11.2019.

        Art.6. În cazul în care, în susținerea cererii de înregistrare, nu se depune declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, arhivarea electronică a actului constitutiv depus în susținerea cererii de înmatriculare, respectiv a listei de control care va cuprinde starea la zi și mențiunea de pe flux a persoanei juridice, se face conform normelor în vigoare.

        Art.7. Instrucțiunile de operare vor fi elaborate și comunicate prin grija Direcției Tehnologia Informației.

        Art.8. Prezentele Instrucțiuni vor fi afișate pe pagina de intranet și pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin grija Direcției Contencios. 

Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Mureș nu funcționează în parametri optimi. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Având în vedere o serie de lucrări tehnice, serviciile online ale ORCT Ilfov sunt indisponibile în perioada 16 aprilie 2021 (ora 13:00) - 17 aprilie 2021. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat!