Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţate de regiile autonome

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul "sucursală" şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.
 • În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

 

 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
 3. Hotărârea consiliului de administraţie al regiei autonome, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala (original) - detalii;
 4. Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a regiei autonome de interes naţional, respectiv hotărârea autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene pentru înfiinţarea regiilor autonome de interes local ori judeţean;
 5. Certificatul de înregistrare al regiei care înfiinţează sucursala (copie) - detalii;
 6. Dovezile privind sediul sucursalei (copie) - detalii;
 7. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
 8. Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi, atestate de avocat, în formă autentică sau cu dată certă (original) - detalii;
 9. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
 10. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (original) - detalii;
 11. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 12. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 
 1. Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul persoana juridică care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.
 2. Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul persoana juridică care a hotărât înfiinţarea, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe rezoluţia de înregistrare a sucursalei.
 3. Modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe