Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării regiei autonome

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri - detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă - formular.

Firma regiei autonome, societăţii naţionale sau companiei naţionale este cea stabilită prin actul normativ de înfiinţare a acestora. Denumirea unei regii autonome este precedată sau urmată de abrevierea "RA".

 1. Cerere de înregistrare (original) - formular;
 2. Anexa 1 referitor la înregistrarea fiscală - formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
 4. Copie de pe exemplarul din Monitorul Oficial, Partea I, în care s-a publicat actul normativ pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a regiilor autonome de interes naţional - detalii;
 5. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei (original), dacă este cazul;
 6. Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale pentru înfiinţarea regiilor autonome de interes  local (copie) - detalii;
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei autonome (original) - detalii;
 8. Dovezile privind sediul principal / secundar al regiei autonome (copie) - detalii;
 9. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original);
 10. Actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte RA, dacă acestea nu au fost numite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare din care să rezulte limitele puterilor conferite acestora (copie certificată) - detalii;
 11. Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte regia autonomă (copie ) - detalii;
 12. Specimenele de semnătură pentru persoanele împuternicite (original) - detalii;
 13. Dacă este cazul:
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe