Tipărire

  

    • Specimenul de semnătură al administratorilor, membrilor directoratului, precum şi al altor persoane cu puteri de reprezentare a societăţii, în original, în formele prevăzute de lege.
    • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura sau în formă autentică la notarul public.
    • Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi, după caz, a reprezentanţilor societăţilor, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se poate face prin prezentarea la registrul comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientului, persoană fizică. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate a profesionistului.

IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2021, pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului. (model orientativ specimen)