Pagina principala Contact | Harta site-ului Cautare:

ARHIVA STIRI

Precizări depunere situaţii financiare anuale 2010

Precizări depunere situaţii financiare anuale 2009

SUS


Comunicat de presă privind publicarea și intrarea în vigoare a hotarârii de guvern 902/2012 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de oficiul national al registrului comertului și oficiile registrului comerțului de pe lânga tribunale

SUS


ANUNT IMPORTANT
cu privire la eliberarea de certificate constatatoare /furnizare informatii

SUS


Guvernul a aprobat proiectul de lege privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului ...

SUS


Informare iniţială privind serviciile online disponibile

Pentru accesarea portalului de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului portal.onrc.ro, un utilizator trebuie să-şi creeze un cont de utilizator al portalului.
După crearea contului, utilizatorul poate avea acces gratuit sau contra cost, funcţie de tipul serviciului, la următoarele servicii online:

Servicii online RC

Recom online
Este destinat utilizatorilor online interesaţi să acceseze informaţiile legale despre comercianţii din România, înregistrate în Registrul Comerţului.

Verificări preliminare
Formulare online prin care un utilizator poate solicita următoarele verificări:

- Verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă PJ
- Verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă PFA/II/IF
- Verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă
- Verificare unicitate sediu social
- Verificare unicitate asociat unic

Înregistrare în RC şi autorizare PJ
Formular online pentru solicitarea unei cereri de înregistrare a unei persoane juridice.

Cerere de înregistrare PJ

Înregistrare în RC PFA/II/IF
Formular online pentru solicitarea unei cereri de înregistrare a unei persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială.

Cerere de înregistrare PFA/II/IF

Alte înregistrări în RC
Formulare online pentru solicitarea unor alte tipuri de înregistrări în Registrul Comerţului:

- Cerere de depunere şi/sau menţionare acte
- Cerere de radiere
- Cerere de îndreptare erori materiale
- Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 31/1990)
- Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 359/2004)
- Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2
- Cerere de preschimbare
- Cerere de eliberere duplicat
- Cerere de depunere situaţii financiare
- Cerere completare dosar/observaţii

Actualizare date de contact
Formular pentru actualizarea datelor de contact ale comercianţilor.

Furnizare informaţii la zi, privind istoricul firmei, statistici
Formular online pentru solicitarea de eliberare informaţii din Registrul Comerţului.

Cerere - comandă eliberare informaţii

Eliberări documente
Formular online pentru solicitarea de eliberare de copii certificate din Registrul Comerţului.

Cerere - comandă eliberare acte

Stadiu dosar
Serviciu online pentru consultarea stadiului dosarelor depuse la Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă Tribunale

Rezoluţii amânare cereri RC
Serviciu online pentru consultarea rezoluţiilor de amânare a cererilor din Registrul Comerţului.

Publicitate
Serviciu online de publicitate din Registrul Comerţului conform legii.

Statistici RC
Serviciu online de consultare a statisticilor Registrului Comerţului.

Formulare offline RC

Servicii online BPI

Formulare online publicare BPI

Cerere de publicare în BPI
Formular online de completare şi transmitere în BPI a cererii de publicare şi a actelor procedurale.

Formular pentru confirmarea primirii dovezii de publicare
Formular online pentru confirmarea primirii dovezii de publicare.

Formulare online furnizare informaţii BPI
Formulare online pentru solicitarea accesului la publicaţia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi/sau solicitarea de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

- Cerere de furnizare informaţii
- Cerere - comandă de abonament BPI online
- Contract de furnizare BPI online

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă online
Serviciu online de accesare a publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament.

Persoane publicate în BPI
Serviciu online gratuit de căutare a persoanelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Sumar număr BPI
Serviciu online de vizualizare a sumarului unui buletin publicat de Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Statistici BPI
Serviciu online de consultare a statisticilor Buletinului Procedurilor de Insolvenţă.

Formulare offline BPI

Contul meu
Serviciu online de gestionare a datelor de contact aferente unui utilizator din portal.

Cererile mele
Serviciu online de gestionare a cererilor efectuate în portal de un utilizator al portalului.

Plăţile mele
Serviciu online de gestionare a plăţilor efectuate în portal de un utilizator al portalului.

Ajutor portal
Serviciu online pentru întrebări frecvente.

Newsletter
Pentru toate formalităţile Registrului Comerţului apasă aici.
După caz, anumite servicii şi formulare din cadrul portalului necesită efectuarea plăţii online.

SUS


În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 18.04.2011 s-a publicat Ordinul nr. 1.967/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului conținutului unui formular.
Potrivit prevederilor actului normativ menționat, persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în condițiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depune la organul fiscal competent declarația de înregistrare/mențiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secțiunea “taxa pe valoarea adăugată”.
Prin organ fiscal competent, în sensul noului act normativ, se înțelege organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.

Prin urmare, începând cu data de 18 aprilie 2011 comercianții vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent.

SUS


Precizări depunere situații financiare anuale 2010

De la data de 1 ianuarie 2011, situațiile financiare anuale și documentele anexate acestora, prevăzute la art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se depun numai la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. ( Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale)

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor publice. Programul de asistență este pus la dispoziție gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de wweb al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale este impus de prevederile legale în vigoare, în funcție de forma de organizare a fiecărui comerciant.

SUS


Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) reaminteşte comercianţilor că, începând cu anul 2010, situaţiile financiare anuale se depun numai la registrul comerţului.

SUS


Reduceri de tarife pentru operaţiunile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

În şedinţa din data de 17.02.2010, Guvernul a aprobat o hotărâre de Guvern privind taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Pentru facilitarea accesului unui număr mai mare de comercianţi la informaţiile furnizate de ONRC, a fost eliminat tariful pentru eliberarea off-line de informaţii privind unele date de identificare a unei firme: denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comerţului, sediu social.

Totodată, prin acest act normativ au fost reduse tarifele de eliberare off-line de informaţii pe serii de firme grupate pe criterii, în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii: între 101-500 firme - reducerea va fi de 20% (în loc de 10% cât era până acum), între 501-1.000 firme - reducerea va fi de 30% (în loc de 20% cât era până acum), între 1.001-10.000 firme - reducerea va fi de 40% (în loc de 30% cât era până acum).

SUS


Depunere situaţii financiare anuale - 2009 la Registrul Comerţului

Precizare -  Situaţiile financiare anuale pentru anul 2009 se depun numai la oficiile judeţene ale registrului comerţului respectiv oficiul registrului comerţului al Municipiului Bucureşti.

Persoana care depune  – conform legii, administratorul sau o persoana împuternicită de acesta; în cazul în care situaţia financiară este depusă de un salariat al unei firme de contabilitate trebuie prezentată şi împuternicirea acordată firmei de contabilitate de către administrator.

Ce se depune

 • Cererea de depunere situaţie financiară anuală la R.C. – formular ONRC nr. 11-10-187, completată conform instrucţiunilor de completarea documentului;
 • Discheta / suport magnetic cu datele situaţiei financiare realizate cu programele de asistenţă puse la dispoziţie de MFP, şi care va conţine fişierele:

1. pentru situaţiile financiare ale societăţilor comerciale (formele prescurtat şi lung) şi pentru firmele de asigurări şi/sau reasigurări şi pentru brokeri de asigurări, fisierele:
Unitate.txt
Date.txt
SumeControl.txt
2. Pentru bănci, cooperative de credit, societăţi supravegheate de CNVM, societăţi din domeniul pensii private, instituţii financiare nebancare, societăţi din domeniul fonduri de garantare a pensiilor private, fişierele:
Unitate.dbf
Date.dbf

 • Situaţia financiară anuală semnată şi ştampilată de persoanele în drept conform legii;
 • Documente însoţitoare pentru situaţia financiară anuală, conform legii, după cum urmează:

- conform normelor MFP:

 • Note explicative la situaţiile financiare (vezi modele în norme M.F.P. ref. La bilanţul anual), în conformitate cu Normele Europene conform secţiunii 8 din Reglementările contabile conforme cu Directiva IV a Comunităţii Economice Europene;
 • Raport administrator / Consiliu de Administraţie / Directorat;
 • Raport auditori financiari / Raport comisie de cenzori – dacă este cazul;
 • Propunere de distribuire a profitului realizat / acoperire a pierderilor;
 • Declaraţie pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991(model în normele MFP);

- conform Legii 31/1990:

 • Proces verbal al adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilanţului si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009;
 • Dovada achitării taxei de registrus
 • Dovada achitării taxei de publicare a anunţului la M.O. pentru cifra de afaceri mai mare ca 10 milioane de lei(daca este cazul).

Documentele subliniate trebuie să însoţească obligatoriu situaţia financiară.

Termenul de depunere a situa?iilor financiare anuale este impus de prevederile legale în vigoare, în func?ie de forma de organizare a fiecărui comerciant.

Pentru confirmarea depunerii situaţiei financiare anuale R.C. va elibera o confirmare de primire.

Un model de declaraţie de inactivitate (MODEL 1), respectiv de declaraţie pentru firmă în lichidare (MODEL 2) sunt anexate. descarcare

Pagina de Internet de unde se pot descarca programele de asistenta contribuabili pentru realizarea situatiilor financiare este: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/SF/sc.html

SUS


ANUNŢ

În data de 29 decembrie 2009 Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, care va intra în vigoare în 15 zile de la publicare în Monitorul Oficial, Partea I.

Scopul adoptării acestei Ordonanţe de Urgenţă este descongestionarea activităţii şi remedierea cât mai urgentă a blocajului existent la Registrul Comerţului, care ar putea avea consecinţe deosebit de grave pentru circuitul comercial, prin nerespectarea termenelor de eliberare a certificatelor de înregistrare, de înscriere de menţiuni şi a documentelor aferente, de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului, de a oferi mediului de afaceri cadrul prielnic în care să-şi poată desfăşura afacerile.

Această reglementare este un pas într-un proces mai larg de modernizare şi reformare a Registrului comerţului, în termen de maxim şase luni de zile dorindu-se trecerea la un sistem de înregistrare bazat pe registratori comerciali.

Competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în Registrul Comerţului va trece de la judecătorul delegat la directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal sau la persoana desemnată de directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Până la aceasta data la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sunt depuse un număr de 16780 cereri de inregistrare care au termen de soluţionare până în luna februarie 2010 pentru înmatriculări şi până în luna martie 2011 pentru modificări ale actului constitutiv.

Aceste cereri de înregistrare vor fi soluţionate în maximum 2 luni de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, concomitent cu cererile de înregistrare depuse în mod curent.

În soluţionarea cererilor de înregistrare, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate pronunţă rezoluţii care sunt executorii de drept.

Împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare pentru părţi şi de la data publicării rezoluţiei sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, pentru orice alte persoane interesate.

Plângerea se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează plângerea secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul comerciantului.

Procedura de soluţionare a cererilor de înregistrare nu are caracter contradictoriu şi nu se desfăşoară în şedinţă publică, cu excepţia cazului în care, în mod expres se solicită acest lucru de către partea care a depus cererea sau reprezentantul acesteia, situaţie în care se va organiza audienţă publică pentru susţinerea cererii înainte de soluţionare.

Pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nu încasează taxa judiciară de timbru şi, după caz, contravaloarea  timbrului judiciar.

O serie de cereri cum ar fi, cereri în constatare de dizolvare a societăţii ca urmare a trecerii duratei acesteia potrivit Legi 31 din 1990, sau cereri privind constatarea dizolvării societăţii ca urmare a preschimbării certificatului de înregistrare ori certificatului fiscal potrivit Legii 359 din 2004, sau cereri privind numirea unui lichidator în cadrul procedurii de lichidare judiciară, cereri pentru constatarea legalităţii fuziunii rămân în competenţa tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul comerciantul

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cătăţeneşti, proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator comercial.

SUS


Punct de vedere al ONRC cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert si industrie din Romania si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului adoptata de plenul Camerei Deputatilor in sedinta din data de 03.11.2009 (ANEXA).

MJLC - ONRC procedeaza la utilizarea tuturor cailor legale care sa conduca la nepromulgarea si atacarea la Curtea Constitutionala a proiectului legislativ aflat in discutie.

SUS


1                                      3


„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

Servicii on-line
(de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri
prin intermediul unui portal dedicat
- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

  

Data 31 iulie 2009

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI (ONRC), cu sediul în Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, Tronson II+III, Sector 3, Cod Poştal 030837, Bucureşti, derulează, începând cu data de 31 iulie 2009, proiectul “Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 - “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. Valoarea totală a proiectului este de 66.554.192,67 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 21.498.682,07 lei.

Proiectul se implementează în Bucureşti şi în judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, pe o durată de 24 luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea de noi servicii publice on-line, creşterea complexităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite on-line de ONRC mediului de afaceri (Government to Business - G2B), cetăţenilor (Government to Citizen - G2C), şi administraţiei publice (Government to Government - G2G), servicii flexibile şi orientate către nevoile specifice ale solicitanţilor, prin intermediul unui portal dedicat.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Victor DEACONESCU,
Director Direcţia Analiza Programare Tehnologia Informaţiei,
Tel. 0213160817/300, Fax: 0213160803, e-mail: victor.deaconescu@onrc.ro

SUS


In data de 15 iulie 2009, s-a publicat in Monitorul Oficial al României Partea I, Nr.429, Hotărârea de Guvern nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) si oficiile registrului comerţului de pe ranga tribunale.

Principalele elemente de noutate prevăzute in HG nr. 684 sunt:

 • reducerea unor tarife percepute pentru operaţiunile de eliberare a informaţiilor off-line / on-line din registrul comerţului respectiv:

  • tariful pentru fişa sintetică a investiţiei străine pentru o tara si o perioada definita a fost redus de la 30 lei la 20 lei;
  • tariful pentru informaţiile din situaţiile financiare anuale şi de lichidare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a fost redus de la 3 lei + 0,85 lei / indicator la 0,85 lei / informaţie extrasă;
  • tariful pentru o persoană fizică sau juridică asociat / acţionar / administrator / reprezentant / cenzor în firmele înregistrate în registrul comerţului în sistem off-line şi on-line a fost redus în ansamblu, ca urmare a modului de calcul al informaţiilor; astfel, dacă potrivit Hotărârii Guvernului nr. 913/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acesta este stabilit raportat la fiecare calitate deţinută în firmă, în contextul noului act normativ acesta este stabilit raportat la firmă.

 • asigurarea de informaţii statistice din registrul comerţului, cu titlu gratuit;
 • eliberarea cu titlu gratuit a informaţiilor statistice din registrul comerţului către mass- media, in vederea informării opiniei publice;
 • informarea rapida si la obiect asupra operaţiunilor efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului si oficiile registrului comerţului de pe lânga tribunale;
 • identificarea concreta a operaţiunilor care se executa pentru înregistrarea / modificarea diverselor forme de exercitare a comerţului, raportat la actualul cadru legislativ;
 • crearea unui tratament echitabil si egal cu privire la operaţiunile care se executa pentru înregistrarea/modificarea  tuturor formelor de exercitare a comerţului;
 • creşterea premiselor privind eliberarea unui volum mai mare de informaţii din registrul comerţului, in sistem off-line si on-line, la nivelul aceloraşi tarife;

De asemenea, prin HG 684/2009 s-a urmărit si sistematizarea dispoziţiilor actului normativ (identificarea şi enumerarea în text a operaţiunilor care se execută pentru înregistrarea/modificarea diverselor forme de exercitare a comerţului, raportat la actualul cadru legislativ), precum si punerea de acord a dispoziţiilor normei secundare cu modificările aduse legislaţiei primare (ex.:prevederea taxelor pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate; întreprinderilor familiale şi individuale - OUG 44/2008;  înregistrarea membrilor directoratului, în cazul  sistemului dualist de administrare a societăţilor comerciale - Legea nr. 441/2006 pentru modificarea Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990).

SUS


Oficiul Naţional al Registrului Comerţului face cunoscut că s-a publicat, în Monitorul Oficial al României nr. 269 din 24 aprilie 2009, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2009 pentru prelungirea cu 1 an, a termenului prevăzut la art. 39 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în care persoanele fizice şi asociaţiile familiale pot solicita preschimbarea statutului juridic.

SUS